دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

  1. صبح روز سه شنبه مورخ ١٣٩۵/٠٩/٢٣ معاون محترم برنامه ریزى سازمان صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى ایران به همراه هیأت همراه از پایابتن بازدید بعمل آوردند.

 

بازدید ١-١بازدید٢-١

 

دیدگاهتان را بنویسید