دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

بازدید معاون برنامه ریزى صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى ایران

صبح روز سه شنبه مورخ ١٣٩۵/٠٩/٢٣ معاون محترم برنامه ریزى سازمان صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى ایران به همراه هیأت همراه از پایابتن بازدید بعمل آوردند. […]

راه اندازی وب سایت شرکت پایا بتن

وب سایت رسمی شرکت پایا بتن، تولید کننده بتن آماده استاندارد در گیلان راه اندازی شد. در این وب سایت به معرفی شرکت، تجهیزات و محصولات […]