دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

دسته بندی ها: پروژه های مسکونی

پروژه مسکونی آقای حاجتی

تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵

حجم بتن ریزی: ٧۰۰ مترمکعب

کارفرما: مهندس حاجتی

وضعیت: در حال ساخت

آدرس:گلسار، خیابان ۱۵۴