دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

دسته بندی ها: پروژه های تجاری

پروژه تجاری مهندس شریفی

تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵

حجم بتن ریزی: ٧۰۰۰ مترمکعب

کارفرما: مهندس گودرزى و شرکا

پیمانکار: مهندس شریفى

وضعیت: در حال ساخت

آدرس:رشت، پل بوسار، جنب آزمایشگاه دکتر آشتیانی