دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

دسته بندی ها: پروژه های تجاری

پروژه تجاری مهندس حاجی زاده

تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵

حجم بتن ریزی: ۳۰۰۰ مترمکعب

کارفرما: مهندس حاجی زاده

وضعیت: در حال ساخت

آدرس:گلسار، بلوار دیلمان، کوی امام علی