دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

بتن عیار ٢۵٠ کیلوگرمى سیمان

1,100,000.00 ریال

توضیحات

بتن آماده عیار ٣۵٠