دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

بازدید معاون برنامه ریزى صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى ایران

صبح روز سه شنبه مورخ ١٣٩۵/٠٩/٢٣ معاون محترم برنامه ریزى سازمان صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى ایران به همراه هیأت همراه از پایابتن بازدید بعمل آوردند. […]